REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych przez Wojciecha Bednarczuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Agencja Reklamy Wojciech Bednarczuk” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Jasna 125, 43-190 Mikołów), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającego NIP: 6351812206, numer REGON: 366263983 (dalej: „Fotograf”).
 2. Kontakt z Fotografem jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: wojtek@bednarczuk.eu;
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Jasna 125, 43-190 Mikołów;
  3. telefonu – pod numerem: 605330309.
 3. Umowy o świadczenie usług fotograficznych przez Fotografa (dalej: „Umowy o sesję”) zawierane są za pomocą funkcjonalności internetowej platformy „Mafelo” (dalej: „Platforma”), której regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.mafelo.com/regulamin/ (dalej: „Regulamin Platformy”).
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.
 5. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów o sesję zawartych za pomocą funkcjonalności Platformy. W przypadku, gdy Umowa o sesję zawierana jest poza Platformą, warunkiem stosowania do niej postanowień Regulaminu jest udostępnienie Regulaminu Klientowi przed zawarciem Umowy o sesję.
 6. Przed zawarciem Umowy o sesję, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 7. Zawarcie Umowy o sesję spełnienia przez Klienta wymagań technicznych wskazanych w § 3 Regulaminu Platformy. Korzystanie z Platformy w celu zawarcia i wykonywania Umowy o sesję wiąże się z zagrożeniami wskazanymi w § 3 ust. 4 Regulaminu Platformy.
 8. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 2.
Zawarcie i wykonanie Umowy o sesję

 1. Zawarcie Umowy o sesję za pomocą Platformy może nastąpić poprzez:
  1. zaakceptowanie przez Klienta terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji (w tym wynagrodzenia Fotografa) udostępnionych Klientowi przez Fotografa;
  2. wyboru przez Klienta terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji (w tym wynagrodzenia Fotografa) spośród opcji udostępnionych Klientowi przez Fotografa.
 2. Udostępnienie Klientowi terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji następuje poprzez przesłanie Klientowi za pomocą poczty elektronicznej danych umożliwiających mu uzyskanie dostępu do Platformy, a następnie zaakceptowanie albo dokonanie wyboru terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji za pomocą funkcjonalności Platformy.
 3. Umowę o sesję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Klienta terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji za pomocą funkcjonalności Platformy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 11 poniżej.
 4. W przypadku, gdy zawarcie Umowy o sesję wymaga uiszczenia przez Klienta zaliczki lub zadatku albo uiszczenia całości wynagrodzenia Fotografa przed przeprowadzeniem sesji, Umowę o sesję uznaje się za zawartą w momencie dokonania przez Klienta wymaganej płatności.
 5. Płatności wymaganej w związku z Umową o sesję Klient może dokonać za pomocą systemów płatności udostępnionych na Platformie, z których korzysta Fotograf. Wykaz systemów płatności wykorzystywanych przez Fotografa jest każdorazowo prezentowany na Platformie.
 6. Po zawarciu Umowy o sesję, Fotograf przeprowadza sesję zgodnie z jej warunkami.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia sesji w terminie wynikającym z Umowy o sesję, strony mogą uzgodnić przeprowadzenie jej w innymi terminie albo rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania Umowy o sesję, Fotograf zwraca Klientowi płatności dokonane przez Klienta w związku z sesją.
 8. W przypadku zawinionej przez Klienta niemożności przeprowadzenia sesji w terminie wynikającym z Umowy o sesję, Fotograf może odstąpić od Umowy o sesję i zachować uiszczony przez Klienta zadatek (jeżeli został on uiszczony), chyba że Klient odstąpił od Umowy o sesję na podstawie § 3 Regulaminu.
 9. Po przeprowadzeniu sesji, Fotograf może udostępnić Klientowi wykonane Zdjęcia za pomocą funkcjonalności Platformy, a także umożliwić Klientowi:
  1. dokonanie wyboru Zdjęć, które Fotograf jest zobowiązany dostarczyć Klientowi w ramach wykonania Umowy o sesję oraz
  2. zapłatę wynagrodzenia Fotografa, wynikającego z Umowy o sesję (jeżeli nie zostało ono zapłacone wcześniej).
 10. Dane umożliwiające Klientowi uzyskanie dostępu do Zdjęć oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia Fotografa przekazywane są Klientowi przez Fotografa za pomocą poczty elektronicznej.
 11. W przypadku, gdy:
  1. Klient i Fotograf uzgodnili termin oraz pozostałe warunki przeprowadzenia sesji (w tym wynagrodzenie Fotografa) poza Platformą oraz
  2. sesja została przeprowadzona oraz
  3. Fotograf po raz pierwszy udostępnił Klientowi Regulamin równocześnie z dokonaniem czynności wskazanych w ust. 9-10 powyżej;
   – Umowę o sesję w rozumieniu Regulaminu uznaje się za zawartą w chwili zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 12. W przypadku zawarcia Umowy o sesję w sposób wskazany w ust. 11 powyżej, obejmuje ona wyłącznie zobowiązanie Fotografa do dostarczenia Klientowi Zdjęć oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenie Fotografa (jeżeli nie zostało ono wcześniej uiszczone).

§ 3.
Prawo odstąpienia od Umowy o sesję

 1. Postanowienia niniejszego § 3 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od Umowy o sesję bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy o sesję Klient wykonuje poprzez złożenie Fotografowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy o sesję wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o sesję może zostać złożone przez Klienta w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o sesję, Fotograf niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Fotograf informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy o sesję, o którym mowa w niniejszym § 3 nie przysługuje Klientowi w stosunku do Umowy o sesję, jeżeli:
  1. przedmiotem Umowy o sesję jest dostarczenie Klientowi Zdjęć w postaci fizycznej (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta) lub
  2. przedmiotem Umowy o sesję jest dostarczenie Klientowi Zdjęć w postaci cyfrowej (niezapisanych na nośniku materialnym), a Fotograf dostarczył Zdjęcia Klientowi za jego uprzednią zgodą (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta).
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy o sesję, Fotograf zwraca Klientowi wszystkie płatności dokonane przez Klienta w związku z Umową o sesję. Zwrot płatności następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Fotografa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o sesję i jest on dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

§ 4.
Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy o sesję.
 2. Klient składający reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres Fotografa wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę przeprowadzenia sesji;
  4. opis stwierdzonych nieprawidłowości;
  5. proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Fotografa w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 4. Odpowiedzi na reklamację Fotograf udziela za pomocą poczty elektronicznej.

§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fotografa znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://bednarczuk.mafelo.net/pl/documents/privacy-policy.

§ 6.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7.
Zmiana Regulaminu

 1. Fotograf może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. wprowadzenia nowych zasad i warunków świadczenia usług;
  2. technicznej modyfikacji procedury zawierania Umowy o sesję;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w nim określonym, który nie może być wcześniejszy niż dzień publikacji zmienionego Regulaminu na Platformie.
 3. Do Umów o sesję zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu ich zawarcia.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu Platformy.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 31 grudnia 2024 r.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Polityka Prywatności

§ 1.[Postanowienia ogólne]
  1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności strony https://bednarczuk.eu/ oraz sklepu dostępnego poprzez stronę internetową https://bednarczuk.eu/, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika.
  1. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
§ 2.[Definicje]Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  1. Administrator –  Agencja Reklamy Wojciech Bednarczuk; 43-190 Mikołów, ul. Jasna 125. NIP 635 181 22 06
  1. Serwis – sklep internetowy dostępny poprzez sieć internet z domeny https://bednarczuk.eu/
  1. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://bednarczuk.eu/ oraz wszelkie jej podstrony.
  1. Strony – Administrator i Użytkownik.
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika lub osoba, która skorzystała z formularza kontaktowego, zapisała się do newslettera lub dokonała zakupu poprzez Serwis, bez rejestracji konta.
§ 3.[Ochrona danych osobowych]
  1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
  1. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
    1. imię i nazwisko
    1. adres korespondencyjny
    1. numer telefonu
    1. adres poczty elektronicznej
    1. nazwę, adres i NIP prowadzonej działalności gospodarczej
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy oraz realizacji usług. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis oraz umożliwienia Użytkownikom zakupu i realizacji usług poprzez Serwis.
  1. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
§4.[Uprawnienia Użytkownika]
  1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na profilu użytkownika lub wysłać do Administratora stosowną wiadomość.
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
  1. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
§5.[Szyfrowanie danych]
  1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
  1. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.
§6.[Techniczna ochrona danych]
  1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
  1. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
  1. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
§7.[Polityka cookies]
  1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  1. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
    1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
    1. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
    1. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
    1. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
    1. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
    1. “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.
  1. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
  1. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
§8.[Logi]
  1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
    1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
    1. czas nadejścia zapytania,
    1. czas wysłania odpowiedzi,
    1. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    1. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    1. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
    1. informacje o przeglądarce użytkownika.
  1. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
  1. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
§9.[Kontakt]
  1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
  1. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
  1. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: wojtek@bednarczuk.eu
Save settings
Cookies settings